Tais brīžos...

Dzejolis piedalījās literārajā konkursā LatCon 2006 ietvaros. Autors "pazudis laikā".

Tais brīžos, kad krēsla pār zemi nāk,
Un viss, šķiet, izkatās citādāk,
Zemes dzīlēs mūzika skanēt sāk.
Vecs trollis ar bārdu sirmu sāk muzicēt,
Tā akmens ērģeles sāk dziedāt un smiet.

Zemes klēpī, kur dārgi akmeņi guļ,
Zvēro grēdām, kur elles katli uguni kuļ
Liesmu virpulī, kur kā zvaigznes zeltdzīslas mirdz,
Tur dārd ērģeles, tais — Zemes sirds.

 

 

Trollis vecais un bargais pie ērģelēm sēž,
Milzu rubīns tam — sēdeklis košs.
Skar viņš taustiņus — akmeņus dārgus,
Kuri dunēt un vīterot pazemei liek.

Augstu mākoņos krācošais Viesul’s,
Dziļi jūrā nirstošais Tritons,
Mežos iekšā paslēpies Fauns,
Ļaudis — pilsētās, ciematos tālos —,

Visi brīnās un klausās, un vēro —
Kur ir spēlētājs varenais šis?
Gaisos nodreb Vējdēla atbildes pūtiens,
Skaņās jauks no taures jo senas,

Vītas vēl no mamuta ilkņa.
Rāmi, spēcīgi, skanīgi, dārdoši,
Gluži kā jūras viļņi skanoši
Atbild troļļa ērģeles viedās.

Visā pasaulē akmeņi mostas,
Iesāk dziedāt, spēlēt un smiet.
Brīnums — pat akmeņi sāk muzicēt,
Pat tiek kalni — no Himalajjoslas!

Zvēro akmeņi pazemē, ērģeles skan.
Mosties liek cilvēku akmeņu sirdīm.
Plašāk atvērt acis un brīnīties —
Cik šī pasaule jauka un skaista!