LFFB statūti

  BIEDRĪBAS

LATVIJAS FANTĀZIJAS
UN FANTASTIKAS BIEDRĪBA

STATŪTI

Rīgā, 2000. gada 15. janvārī

1. Vispārīgie noteikumi

 

 

1.1 „Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrība“ ir biedrība ar juridiskas personas statusu un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktajai kārtībai un, saskaņā ar šiem statūtiem, tai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura (turpmāk tekstā - Biedrība). Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika.

1.2. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir :

“Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrība”

saīsināti : “LFFB”

nosaukums angļu valodā ir :

“Latvian Fantasy and Science Fiction society”

saīsināti : “LF/SFS”

1.3. Juridiskā adrese ir : Sakas ielā 21 – 2,

Rīgā, LV-1067

Latvijas Republika.

telefons: 28825732, e-mail lffb@inbox.lv

1.4. Biedrības simbolika - uz balta fona apļveida emblēma - stilizēta Biedrības nosaukuma abreviatūra, ko apjož mītisks dzīvnieks ar sarkanām adatām un teksts "LATVIJAS FANTĀZIJAS UN FANTASTIKAS BIEDRĪBA".

1.4.1.Simbolikas lietošana un tiražēšana pieļaujama tikai ar valdes lēmumu.

1.5. Biedrības darbības laiks nav ierobežots.

2. Biedrības mērķi, uzdevumi un darba metodes

2.1. Mērķi:

2.1.1. apvienot fantāzijas un fantastikas literatūras, filmu un spēļu interesentus;

2.1.2. rast sadarbības iespējas ar līdzīga rakstura organizācijām valstī un aiz tās robežām;

2.1.3. popularizēt jaunāko ne tikai fantastikas žanrā, bet arī mūsdienu tehnoloģijās un izzinošajā sfērā;

2.1.4. veicināt žanra literāro darbību.

2.2. Uzdevumi:

2.2.1. ar dažādu pasākumu palīdzību piesaistīt Biedrībai interesentus;

2.2.2. veidot starporganizāciju kontaktus gan caur iespējamiem saziņas līdzekļiem, gan personiski;

2.2.3. veidot Biedrības tematisko bibliotēku;

2.2.4. periodiskā izdevuma izveidošana savas darbības popularizēšanai.

2.3. Darba metodes:

2.3.1. Augstākminēto mērķu un uzdevumu sasniegšanai Biedrība iesaista šajā darbā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus;

2.3.2. pašiniciatīvas sekmēšana, dažādu ar fantāziju un fantastiku saistītu pasākumu organizēšana:

2.3.2.1. sanāksmju un izklaidējošu tematisku pasākumu rīkošana;

2.3.2.2. izglītojošu lekciju organizēšana.

2.3.3. regulāras, ar Biedrības darbību saistītas informācijas pieejamības interesentiem nodrošināšana.

2.4. Biedrība mērķu un uzdevumu īstenošanai nosaka biedrības biedru naudas apmēru, kā arī piesaista naudas līdzekļus ar ziedojumu un/vai labdarības pasākumu palīdzību, un uzkrāj tos.

3. Biedrības biedri, to tiesības un pienākumi.

3.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas ir sasniegusi 16 gadu vecumu (jaunākas personas, iestājoties Biedrībā, iesniedz vecāku vai aizbildņu parakstītu atļauju), Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu (ārvalstīs reģistrēta Biedrība iesniedz arī tulkotus, notariāli apstiprinātus, ja nepieciešams, legalizētus statūtus), ir ieinteresēta Biedrības darbībā, atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus, Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus.

3.1.1. Ja par Biedrības biedru kļuvusi juridiska persona, tā darbojas organizācijā ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību. Pilnvarnieka prombūtnes laikā juridiskajai personai ir tiesības minētā pilnvarnieka vietā pilnvarot citu pārstāvi. Gan Biedrības juridiskajam biedram, gan fiziskai personai, katrai ir vienas balss tiesības.

3.1.2. Par nozīmīgu ieguldījumu Biedrības mērķu īstenošanā vai žanra attīstībā var izveidot Goda biedra statusu. Goda biedra statusu piešķir valde. Tas ir reprezentatīvs statuss. Goda biedram ir šādas tiesības un pienākumi:

3.1.2.1. tiesības apmeklēt visus Biedrības rīkotos pasākumus bez dalības maksas;

3.1.2.2. tiesības piedalīties Biedrības valdes sēdēs kā pieaicinātam konsultantam biedrībai būtiskos jautājumos;

3.1.2.3. tiesības piedalīties Biedrības kopsapulcēs kā pieaicinātam konsultantam biedrībai būtiskos jautājumos nebalsojot par kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem;

3.1.2.4. pienākums ir reprezentēt biedrību dažādos tieši ar biedrību nesaistītos pasākumos.

3.1.3. Biedriem, kuri vairs aktīvi nedarbojas biedrības dzīvē, bet saglabājuši interesi un kontaktus notiekošajos procesos, piešķir Vecbiedra statusu. Vecbiedra statusu piešķir biedrības kopsapulcē ar vienkāršu balsu vairākumu. Vecbiedrs ir tiesīga izmantot visas Biedrības biedra tiesības un tam ir saistoši Biedrības biedra pienākumi. Papildus šīm tiesībām un pienākumiem Vecbiedram ir šādas tiesības un pienākumi:

3.1.3.1 tiesības apmeklēt visus Biedrības rīkotos pasākumus bez dalības maksas;

3.1.3.2. tiesības piedalīties Biedrības valdes sēdēs kā pieaicinātam konsultantam biedrībai būtiskos jautājumos;

3.1.3.3. tiesības piedalīties Biedrības kopsapulcēs kā pieaicinātam konsultantam biedrībai būtiskos jautājumos nebalsojot par kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem;

3.1.3.4. pienākums ar savu rīcību un darbību būt par labu piemēru jaunajiem Biedrības biedriem;

3.1.3.5. pienākums ir reprezentēt biedrību dažādos tieši ar biedrību nesaistītos pasākumos.

3.2. Iesniegumu par jaunu biedru uzņemšanu vai Biedrības biedru izslēgšanu izskata Biedrības valdes sēdē, kurā ir tiesības piedalīties biedru kandidātiem vai izslēdzamajiem biedriem. Lēmumu par Biedrības biedru uzņemšanu un/vai izslēgšanu pieņem valde ar klātesošo lemttiesīgas valdes locekļu balsu vairākumu.

Informāciju par valdes pieņemto lēmumu biedra kandidāts/izslēdzamais biedrs saņem rakstiskā veidā likumā noteiktā kārtībā.

Ja valde pieņem lēmumu izslēgt biedru vai atteikt uzņemt par biedru, valdes lēmumu par izslēgšanu vai uzņemšanas atteikumu biedru kandidāts/izslēdzamais biedrs ir tiesīgs prasīt pārskatīt biedru kopsapulcē.

3.2.1. Biedru var izslēgt, ja tas :

- nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības pret Biedrību,

- ar savu darbību traucē Biedrības mērķu sasniegšanu,

- nodarījis Biedrībai morālu vai materiālu kaitējumu.

3.3. Ja biedrs nepilda augstākminētos pienākumus, viņš tiek rakstiski brīdināts par varbūtējo izslēgšanu. Ja viena mēneša laikā kopš brīdinājuma saņemšanas šie iemesli nav novērsti, tiek lemts par biedra izslēgšanu.

Par izslēgšanas dienu uzskatāma diena, kad par to tiek pieņemts lēmums.

Ja izslēgšanas iemesli ir novērsti, tad izslēgtajam biedram ir tiesības lūgt viņa atjaunošanu Biedrības biedru sarakstos.

3.4. Ja Biedrības biedri vai biedru grupa izstājas vai tiek izslēgti no Biedrības, tiem nav tiesību pretendēt vai censties atsavināt Biedrības īpašumu, tā daļas un finanšu līdzekļus, kā arī turpmāk lietot Biedrības nosaukumu vai simboliku.

3.5. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi :

3.5.1.veicināt Biedrības darbību, tās mērķu un uzdevumu īstenošanu, popularizējot tos ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs;

3.5.2. ievērot šos statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus;

3.5.3.augsti turēt savas Biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības godu un prestižu sabiedrībā ;

3.6. Biedrības biedram ir šādas tiesības :

3.6.1. piedalīties visos Biedrības rīkotajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli pārvaldes institūciju sēdēs;

3.6.2.vēlēt un tapt ievēlētam pārvaldes un kontroles institūcijās;

3.6.3.Biedrības biedri var piedalīties kopsapulcē un balsot gan paši, gan ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību, iesniedzot rakstveidā pilnvaru, kas pievienojama kopsapulces protokolam;

3.6.4. iepazīties ar Biedrības darbības rezultātiem;

3.6.5. brīvi darboties citās sabiedriskās vai politiskās organizācijās

3.6.6. brīvi izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot valdei vai kopsapulcei. Uzskatāms, ka biedrs ir izstājies no Biedrības ar brīdi, kad ir iesniedzis rakstveida paziņojumu valdei.

4. Struktūra un pārvaldes institūcijas.

4.1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce. Kopsapulces kvorumu veido biedrības aktīvie biedri. Vecbiedri un Goda biedri ir tiesīgi piedalīties kopsapulcē, bet viņiem nav balsstiesību.

4.1.1. Biedrības kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

4.1.2.Kopsapulce ir lemttiesīga un tās lēmumi ir saistoši Biedrībai, ja tajā piedalās divas trešdaļas aktīvo biedru un par pieņemto lēmumu nobalsojis vairākums. Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, atsevišķos gadījumos kopsapulce var pieņemt lēmumu par jautājuma izlemšanu aizklātā balsošanā.

4.1.3. Ja kopsapulce nav lemttiesīga, tad 15 dienu laikā ar šo pašu dienas kārtību sasauc atkārtotu kopsapulci, kura ir tiesīga izlemt jautājumus. Šajā gadījumā lēmums tiek pieņemts arī tad, ja sapulcē piedalās ne mazāk par diviem biedriem.

4.1.4. Kopsapulci sasauc Biedrības valde, kura nepieciešamības gadījumā vai arī pēc vienas desmitās daļas no balsstiesīgo ierosinājuma ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pēc ierosinājuma iesniegšanas sasauc arī ārpuskārtas kopsapulci. Par jautājumiem, kuri izvirzīti apspriešanai jāpaziņo ne vēlāk kā septiņas dienas pirms kopsapulces.

Kopsapulci vada kopsapulcē ievēlēts vadītājs, protokolē ievēlētā vadītāja uzaicināts kopsapulces dalībnieks, kopsapulces protokolu paraksta vadītājs un protokolists.

4.1.5. Kopsapulces kompetencē ietilpst :

- apstiprināt un pieņemt statūtus vai grozījumus un papildinājumus tajos,

- apstiprināt un mainīt simboliku,

- noteikt valdes un revīzijas komisijas locekļu skaitu,

- noteikt valdes un revīzijas komisijas kompetences un darbības ilgumu,

- ievēlēt valdes priekšsēdētāju, valdes locekļus, locekļa kandidātus atklāti balsojot, izņemot gadījumu, kad puse no balsstiesīgajiem biedriem pieprasa aizklātu balsošanu,

- noklausīties valdes ziņojumu par gada darba rezultātiem,

- noklausīties un apstiprināt revīzijas komisijas atskaiti par finansu līdzekļiem un to izlietojumu,

- apstiprināt valdes lēmumus par uzņēmējsabiedrību izveidošanu un apstiprināt to darbības principus,

- pieņemt lēmumu par Biedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu, pārstrukturēšanos, apvienošanos vai pārveidošanos,

- izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.

4.2. Biedrības valdi ievēl kopsapulcē uz trim (3) gadiem un tā sastāv no priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem (ieskaitot sekretāru). Kopā 5 valdes locekļi.

4.2.1. Valdes kompetencē ietilpst:

- ievēlēt sekretāru,

- nodrošināt kopsapulces lēmumu izpildi,

- veidot darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot kvalificētus speciālistus,

- lemt jautājumu par darbinieku štata sarakstu un to atalgojumu,

- kopsapulces noteiktajā kārtībā rīkoties ar Biedrības līdzekļiem un pārvaldīt īpašumu,

- koordinēt uzņēmējsabiedrību un preses izdevumu darbību,

- sagatavot ziņojumu par savu darbību kopsapulcei, organizēt tās sasaukšanu augstākminētajā kārtībā,

- izskatīt un pieņemt lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu vai izslēgšanu statūtos noteiktajā kārtībā.

4.3. Valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk par pusi no valdes locekļu skaita. Valdes lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu, ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam.

4.4. Ja valdes pilnvaru laikā no tās izstājas valdes locekļi, tad kārtējā valdes sēdē ievēl jaunus valdes locekļus no valdes locekļu kandidātu sastāva, kas apstiprināts iepriekšējā kopsapulcē.

4.5. Valdes locekļiem ir vienādas pārstāvības tiesības pārstāvēt biedrību katram atsevišķi vai visiem kopā, izņemot jautājumus, kuri ir tiešā valdes priekšsēdētāja kompetencē.

4.6. Valdes priekšsēdētājs vada valdes darbu, savas kompetences ietvaros risina administratīvos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus.

4.6.1. Valdes priekšsēdētājs kopsapulcē nolemtajā kārtībā un saskaņā ar valdes lēmumiem ir tiesīgs:

- parakstīt finanšu dokumentus, rīkoties ar Biedrības īpašumu un finanšu līdzekļiem,

- slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt citas statūtos paredzētas un ar Biedrības darbību saistītas darbības,

- izsniegt pilnvaras, pieņemt lēmumus par nepieciešamību atvērt vai slēgt banku rēķinus un norēķinu kontus,

- pieņemt un atbrīvot no darba algotus darbiniekus, saskaņā ar štata sarakstiem un LR darba likuma kodeksu, darba līguma nosacījumiem izdot rīkojumus, kas obligāti algotiem darbiniekiem.

4.7. Revīzijas komisija :

- revīzijas komisiju ievēl Biedrības pilnsapulce uz valdes pilnvaru laiku, t.i. uz vienu gadu,

- revīzijas komisijas darbu vada revīzijas komisijas priekšsēdētājs,

- tā sastāv no revīzijas komisijas priekšsēdētāja un diviem revīzijas locekļiem, kuri tiek ievēlēti kopsapulcē ar vienkāršu balsu vairākumu,

- par revidentu vai revīzijas komisijas locekli nevar ievēlēt Biedrības pārvaldes amatpersonas,

- ne retāk kā reizi gadā veic Biedrības finanšu darbības revīzijas, kā arī ārkārtas revīzijas. Ārkārtas revīzijas izdara pēc valdes vai kopsapulces pieprasījuma, kā arī LR likumos paredzētajos gadījumos,

- veic Biedrības finanšu līdzekļu kontroli - ieņēmumu un to izlietojumu atbilstību kopsapulces, valdes lēmumiem,

- gatavo ziņojumu kopsapulcei par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu un stāvokli gan pēc kārtējās, gan ārkārtējās revīzijas izdarīšanas,

- saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 52. pantu , katru gadu sagatavo un ne vēlāk kā līdz 31. martam iesniedz Valsts Ieņēmumu dienestā pārskatu par iepriekšējā gada ienākumiem un izdevumiem.

4.10. Revīzijas komisija uz sēdēm sanāk ne retāk kā divos mēnešos, kā arī pārskata Biedrības dokumentāciju pēc katra Biedrībā rīkota liela pasākuma.

4.11. Revīzijas komisijas lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Gadījumos, kad balsis dalās līdzīgi, izšķirošā balss pieder revīzijas komisijas priekšsēdētājam.

5. Biedrības finansiālās un mantiskās attiecības.

5.1. Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai Biedrība ir tiesīga:

- dibināt uzņēmējsabiedrības,

- veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību,

- iegādāties daļas vai akcijas, tai skaitā arī vērtspapīrus valsts, akciju vai uzņēmējsabiedrībās.

5.2. Biedrības līdzekļus veido:

- biedrības biedru naudas maksājumi, kurus veic biedrības aktīvie biedri (Vecbiedriem un Goda biedriem biedru naudas maksājumi nav saistoši);

- juridisko un fizisko personu brīvprātīgas iemaksas, (ziedojumi), kā arī privātpersonu, organizāciju, uzņēmumu u.tml. dāvinājumi,

- ienākumi, kas gūti no uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskas darbības, kā arī no zinātniskās un finanšu darbības,

- līdzekļi, kas iegūti subsīdiju veidā no citiem fondiem, organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām,

- par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta,

- mantinieka kārtā pārņemtais īpašums,

- valdījumā pieņemtais īpašums,

- citi ar likumu atļauti ienākumi.

5.3. Biedrības līdzekļus izmanto tikai statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

5.4. Biedrības līdzekļu ieguldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka valde saskaņā ar kopsapulcē noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šo statūtu noteikumus un vadoties no apstiprinātās budžeta izdevumu tāmes. Tā veicama atbilstoši LR likumdošanā noteiktajai kārtībai.

Biedrības tīrā ienākumu daļa, kapitālieguldījumi vai dividendes no tiem, kā arī citas ar Biedrības īpašumu saistītas darbības nedrīkst kalpot par personiskās peļņas avotu Biedrības biedriem, tamdēļ nav pieļaujama peļņas un tai pielīdzināmo ienākumu avotu sadalīšana starp Biedrības biedriem.

6. Biedrības darbības izbeigšana.

6.1. Jautājumu par Biedrības darbības izbeigšanu saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma VI nodaļu pieņem Biedrības augstākā lēmējinstitūcija, ievērojot šo statūtu attiecīgās sadaļas nosacījumus.

6.2. Gadījumā, ja Biedrību likvidē, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 58. un 59. pantu nosacījumiem, lemttiesīga Biedrības kopsapulce ieceļ Biedrības likvidatorus, kas lemj par kustamo, nekustamo u.c. īpašumu, kreditoru pieprasījumu un citu pieteikto parādsaistību apmierināšanu. Pēc minēto saistību izpildes lemj par atlikušā īpašuma nodošanu Biedrības statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai.

6.3. Likvidatori darbojas saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 62. pantu, sniedz atskaiti par ar Biedrības likvidāciju saistīto darbību Biedrības augstākajai institūcijai - kopsapulcei.

7. Biedrības statuss.

7.1. Biedrība iegūst juridiskas personas statusu ar tās reģistrācijas dienu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

7.2. Statūti apstiprināti Biedrības kopsapulcē Rīgā, 2000. gada 15. janvārī

7.2.1. Statūti laboti Biedrības kopsapulcē Rīgā, 2002. gada 01. janvārī

7.2.2. Statūti laboti Biedrības kopsapulcē Rīgā, 2005. gada 20. janvārī

7.2.3. Statūti laboti Biedrības kopsapulcē Rīgā, 2006. gada 26. februārī

7.2.4. Statūti laboti Biedrības kopsapulcē Rīgā, 2010. gada 07.maijā

7.2.5. Statūti laboti Biedrības kopsapulcē Rīgā, 2011.gada 05.novembrī

7.2.6. Statūti laboti Biedrības kopsapulcē Rīgā, 2013.gada 4.martā

Statūti uzrakstīti uz 8 lapām.

Biedrības "Latvijas Fantāzijas un Fantastikas biedrība" valdes priekšsēdētājs:

 

___________________