Latviešu valodas tiešā līdzība ar Sanskritu.

Valodnieks un žurnālists I. Valerjans iepazīstina klausītājus ar unikālu pētījumu par latgaļu un latviešu valodu apbrīnojamo leksiski semantisko līdzību ar Indijas vēdu valodu Sanskritu.

I.Valerjana sastādītā Sanskrita-latgaļu-latviešu salīdzinošā vārdnīca ietver gandrīz 5000 vārdus, kas šodien Latvijā tiek izrunāti gandrīz tā vai tieši tāpat, kā pirms 4000 gadiem Indijā, un nozīmē ļoti tuvus vai tieši tos pašus jēdzienus. Tik lielas līdzības ar Sanskritu nav nevienai Rietumeiropas valodai, ieskaitot latīņu un grieķu. Šis fakts liecina par baltu valodu un tautu nenovēŗtēto vai speciāli slēpjamo senatnīgumu un izvirza ultimātu vēsturiskajai dogmai par Eiropas civilizācijas eirocentrisko attīstību.

 

 

I.Valerjans ir grāmatas “Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija.” Autors.

I.Valerjana grāmatā „Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija” pirmo reizi baltistikas un indoeiropeistikas vēsturē ir aprakstīta latgaļu valoda, kurai līdz šim nav bijis sava alfabēta, jo Latvijas valsts politisku apsvērumu dēļ ir aizliegusi tās pētīšanu un kopšanu. Autora piedāvātais alfabēts ļauj pierakstīt latgaļu valodu precīzi, nevis izkropļotā veidā, kā tas līdz šim darīts dažādās latviešu rakstu tradīcijās. Līdz ar to ir iegūti pierādījumi latgaļu valodas savdabībai un arhaismam, kā arī fonētiskajai un morfoloģiskajai bagātībai, kas tālu pārspēj latviešu valodu.

Oficiālā baltistika un Latvijas valdība noliedz latgaļu valodas pastāvēšanu, sauc to par izloksni, kas esot cēlusies no latviešu valodas, taču ap 95% kopīgo vārdformu latgaliski izrādās tuvākas Sanskritam, nekā latviskās. Tas pierāda, ka šādi apgalvojumi ir antizinātniski un politiski angažēti, un patiesībā latviešu valoda jādēvē par latgaļu valodas mākslīgu dialektu, kas radīts pirms pusotra gadsimta kā politiskās cīņas ierocis.

Publicējamie valodu fakti liek secināt, ka lettu-lietuviešu (baltu) grupas lettu (rietumbaltu) apakšgrupas latgaļu (Sanskr. lagala) valoda ir, iespējams, vecākā starp indoeiropiešu dzīvajām valodām Eiropā. Tās pastāvēšanas ļaunprātīga noliegšana, pilnvērtīgas lietošanas, pētīšanas un kopšanas aizliegums ir Latvijas valsts noziegums pret latgaļiem un visiem rietumbaltiem. Tas ir latgaļu etnocīds, ko Latvija realizē ar mērķi iznīcināt tās teritorijā dzīvojošos latgaļus kā etnosu, vardarbīgi asimilējot mākslīgi radītajā austrumbaltiskajā „latviešu” tautā.

Grāmata paredzēta latgaļiem, baltu filologiem, Latvijas Saeimas deputātiem un valdības locekļiem, kā arī indoeiropeistikas pētniekiem visā pasaulē.

Par valodnieka lekciju vairāk:

https://www.facebook.com/events/1796298583963062/