Lapu analîze

Saturs - dizaina lapa www.graftik.lv/lv/sakums

Kâds ir tîmekïa lapas mçríis: pârliecinât, informçt, vai izklaidçt? Vai lapa sasniegusi savu mçríi? Tīmekļa lapas mērķis - veidot mājas lapu dizainu pēc pasūtījuma. Tiek izmantota pašu radīta sistēma vai izmantotas tīmeklī pieejamās sistēmas.

Vai lapas informâcija ir vai nav objektîva? Lapâ jâbût atspoguïotiem vairâkiem autoritatîviem viedokïiem par ðo tçmu, un ne tikai viena cilvçka viedokïiem. Informācija ir objektīva dotās firmas ietvaros, jo ir aptaujāti gan esošie, gan bijušie firmas darbinieki un viņu viedoklis formulēts sešās vērtībās, ko firma sludina. Taču lapā dots tikai klientu saraksts, viņu domas par firmas dizainu netiek dotas.

Vai lapa nodroðina rûpîgu tçmas izklâstu? Vai ir atsauces vai saites uz citiem padziïinâtiem resursiem? Tēmas izklāsts ir aizstāts ar saitēm uz izstrādātajām mājas lapām un cita veida grafikas dizaina attēliem. Doma - mūsu darbi runā paši par sevi.

Vai informâcija ir labi uzrakstîta? Vai ir pârrakstîðanâs un gramatiskâs kïûdas? Informācija ir īsa un konkrēta. Pārrakstīšanās un gramatikas kļūdas nav manāmas.

Vai tîmekïa lapâ ir bibliogrâfijas sadaïa (izmantotie informâcijas avoti)? Bibliogrāfijas sadaļa nav. Dotas saites uz pasūtītāju mājas lapām. Kā arī uz firmas vadītāja Tvitera lapu.

Vai var pârliecinâties, ka resursi kurus autors izmantojis, ir uzticami, rûpîgi un objektîvi? Kā jau iepriekš atzīmēju, mājas lapa  pamatā sastāv no realizēto darbu paraugiem. "Par mums runā mūsu darbi".

Vai lapâ ir izmantota grafika, animâcijas, video un audio klipi? Vai ðie multimediju elementi palîdz izskaidrot vai precizçt atspoguïoto tçmu? Lapā izmantota vienīgi grafika, pēc tās var spriest, ka firmas moto ir lakonisms. Var saprast, ka ar animāciju, video un audio failiem firma nenodarbojas.

Navigâcija un satura prezentâcija

----------------------------------------------

Vai lapa ir labi organizçta un tajâ viegli orientçties? Lapa ir veidota ļoti vienkārša. Tāpēc orientēties tajā nav nekādu problēmu. Sākuma lapa un iespēja atvērt 4 tēmatiskos failus, kā arī pastāv iespēja pārslēgties uz angļu valodu.

Vai varu atrast informâciju, ko es esmu meklçjis, pçc pâris klikðíiem? Jā, ar diviem klikšķiem. Piemēram, ja atvērta sākuma lapa. Ar vienu klikšķi var nokļūt sadaļās: Mājas lapas; Grafikas dizains; Mēs; Kontakti. Otrais klikšķis atver konkrēto informāciju.

Vai lapa ir vizuâli pievilcîga? Vai lapas dizains atbilst tâs mçríiem? (kolorîta, kompozîcijas atbilstîba, burtveidolu pielietojums) Lapa ir vizuāli pievilcīga. Lapas dizains atbilst mērķiem - veidot lakoniskus grafiskā dizaina objektus un mājas lapas. Pamatā izmantoti pasteļkrāsas toņi un 2D ģeometriskas figūras.

Vai multivides elementi ir izmantoti racionâli un konkrçtam mçríim? Vai tie novçrð uzmanîbu? Domāju, ka objekti ir izmantoti racionāli. Uzmanību viņi nenovēršs, jo mājas lapas fons ir gandrīz nemanāms.

Vai lapâ ir reklâma vai baneri, kas varçtu novçrst uzmanîbu no mana mçría lapu apmeklçjot? Reklāma un banneri lapā nav izvietoti. Saites uz klientu lapām dotas ar vienkāršiem, rakstītiem nosaukumiem.

Vai lapas ielâdei nepiecieðams ilgs laiks? Lapa atveras praktiski uzreiz. Jo tā nav liela.

Vai lapas dizains ir mobilâm ierîccēm draudzîgs.