Huawei atklāj 10 aktuālākās elektroenerģijas nozares tendences

27 janvāra, 2023

2022. gads bija izaicinājumu pilns globālās enerģētikas krīzes un augstās naftas un elektrības cenas dēļ. To manīja arī Latvijas iedzīvotāji savos elektrības patēriņa rēķinos. Reaģējot uz šiem notikumiem, Huawei ir apkopojis desmit aktuālākās tendences elektroenerģijas jomā, lai palīdzētu operatoriem samazināt enerģijas patēriņu un sasniegt oglekļa emisijas neitralitāti.

ENERĢIJAS DIGITALIZĀCIJA

Šobrīd pasauli vieno kopīga apņemšanās sasniegt oglekļa emisijas neitralitāti, tādēļ arī IKT nozare cenšas kļūt „zaļāka” (Green ICT) un palīdzēt citām nozarēm sasniegt šo mērķi (ICT for Green). Huawei integrē digitālās un energoelektronikas tehnoloģijas, veicinot IKT un citu nozaru pāreju uz zemu oglekļa emisijas līmeni.

TĪKLS AR ZEMU OGLEKĻA EMISIJAS LĪMENI

Lai sasniegtu oglekļa neitralitāti, operatori cenšas panākt, lai tīkls būtu „zaļš” un ar zemu oglekļa emisijas līmeni visā tā dzīves ciklā ‒ no tīkla izbūves un elektroapgādes līdz tā darbībai. Staciju struktūra tiek vienkāršota, aizstājot aprīkojuma telpas un skapjus ar stabiem. Lai mazinātu tīkla enerģijas patēriņu, stacijās tiek uzstādītas fotoelektriskās (photovoltaic) sistēmas. Staciju digitalizācija palīdz veikt ekspluatāciju un uzturēšanu, izmantojot viedās tehnoloģijas, tādējādi samazinot izbraukumu skaitu uz stacijām. Stacijas ar izteikti lielu patēriņu un oglekļa emisiju ir iespējams noteikt reāllaikā, tādējādi vēl vairāk samazinot staciju ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī oglekļa emisiju.

Zaļās enerģijas izmantošana

Attīstoties jaunām enerģētikas tehnoloģijām un uzņēmējdarbības modeļiem, energoapgāde dažādojas, un aizvien biežāk tiek izmantoti tīrie enerģijas avoti, piemēram, saules un vēja enerģija, ūdeņradis. Samazinoties izmaksām par tīro enerģiju, papildus EPL (elektroenerģijas pirkuma līgumi) operatori palielinās arī pašu būvēto zaļo elektrostaciju īpatsvaru.Staciju vienkāršošana

Parastās stacijas bieži tiek izvietotas aprīkojuma telpās vai skapjos, kur gaisa kondicionieri patērē daudz enerģijas, mazinot darbības efektivitāti un radot augstas elektroenerģijas izmaksas. Lai šo problēmu risinātu, jaunākā tendence ir vienkāršot stacijas struktūru, aizstājot telpas un skapjus ar stabiem, tādējādi mazinot enerģijas patēriņu un oglekļa emisiju.

Augsta efektivitāte

Efektivitātes optimizācija vairs nav piesaistīta atsevišķām komponentēm. Uzsvars tiek likts nevis uz taisngriežiem, bet uz ražošanas, pārveidošanas, glabāšanas, izplatīšanas un patēriņa saikni. Izvietojot stacijas skapjos vai uz stabiem, objektu energoefektivitāti (SEE  Site Energy Efficiency) iespējams palielināt līdz pat 97 %, vienlaikus samazinot arī oglekļa pēdas nospiedumu. Enerģijas ierīču un bezvadu ierīču darbība tiek saskaņota, lai ieviestu precīzu enerģijas efektivitātes pārvaldību un optimizāciju.

Viedās stacijas

Klasiskās stacijas parasti izmanto vienkāršotas komponentes (dumb components), kas neatbalsta uzlabotu pārvaldību. Šādā gadījumā nav iespējams aplūkot staciju enerģijas patēriņu un oglekļa emisijas līmeni, turklāt nav iespējams ietaupīt enerģiju un mazināt oglekļa emisiju. Staciju apkope galvenokārt balstās uz manuālām darbībām, radot augstas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Viedā staciju pārvaldība un automātiskā ekspluatācija un uzturēšana ļauj risināt šīs problēmas, nodrošinot reāllaika energoefektivitātes un oglekļa emisijas datu plūsmu un uzlabojot stacijas darbības efektivitāti.

Telekomunikāciju stacijas kļūst par koplietošanas stacijām

Telekomunikāciju stacijām ir potenciāls kļūt par koplietošanas stacijām, nodrošinot elektroenerģiju sabiedrībai un ļaujot telekomunikāciju operatoriem kļūt par integrētu pakalpojumu sniedzējiem. Staciju pakalpojumu režīmi tiek dažādoti, nodrošinot jaunus pakalpojumus: virtuālā elektrostacija (VPP  virtual power plant), piekļuve elektrībai caur tīklu un nomas maksa, kas tiek kompensēta ar elektrību, ļaujot palielināt staciju ieņēmumus un izmantot telekomunikāciju staciju potenciālu.

Vairāku režīmu arhitektūra

Tā kā izmantoto enerģijas avotu dažādība pieaug, stacijām jābūt spējīgām atbalstīt dažādus ievades režīmus. Koplietošanas stacijām jāspēj atbalstīt atšķirīgu slodžu barošanas prasības, tāpēc nepieciešama vairāku režīmu izvade. Šā iemesla dēļ vairāku režīmu arhitektūra kļūs par ikdienu.

Enerģijas rezerves un enerģijas uzglabāšana

Klasiskajās telekomunikāciju stacijās enerģijas uzglabāšana nodrošina rezerves jaudu tikai sakaru iekārtām. Pašreiz operatori sāk izstrādāt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, enerģijas patēriņa izlīdzināšana un virtuālās elektrostacijas. Enerģijas uzglabāšana ir daļa no elektroenerģijas tīkla darbības plānošanas. Staciju akumulatori attīstās, vienkāršu rezerves elektroenerģijas uzglabāšanu aizstājot ar integrētu uzglabāšanu.

Drošība un uzticamība

Staciju drošība un uzticamība ir saistīta ar tīkla un aprīkojuma drošību. Attīstoties enerģijas digitalizācijai, valdības un nozares strādā pie risinājumiem, kas spētu novērst uzbrukumus un drošības riskus. Ir izstrādāta virkne drošības un aizsardzības specifikāciju.

Huawei Balto grāmatu par nākotnes enerģētikas trendiem varat lejuplādēt šeit.

https://kripto.media/huawei-atklaj-10-aktualakas-elektroenergijas-nozares-tendences/